Félidőben: Pártok, politikai szervezetek Kazincbarcikán

Két évvel ezelőtt, 1990-ben az országgyűlési, majd később az önkormányzati választások előtt sokat hallhattunk, láthattunk és olvashattunk a választók szavazatát elnyerni akaró, a hatalomért versengő, hirtelen megszaporodott pártokról és politikai szervezetekről. A választási küzdelem elmúltával lényegesen megváltozott a helyzet, s ma jóval kevesebb információval rendelkezünk róluk. Ezt a hiányt szeretné pótolni a Barcikai Históriás azáltal, hogy bemutatja a lap olvasóinak: most, 1992-ben, a választási ciklus félidejében a Kazincbarcikán található pártok és politikai szervezetek milyen helyzetben vannak, két év alatt mit tettek, és mit terveznek az 1994-es választásig hátralévő két évre? Ezekre a kérdésekre – ábécérendben – a pártok és politikai szervezetek városi vezetői válaszolnak.

Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz)

Kaulics Nándor elnök:

A Fidesz-tagok szervezetéhez zömében közép- és felsőfokon tanuló fiatalok és nem tanuló idősebbek, 25-35 évesek tartoznak. A taglétszámról nem hozunk nyilvánosságra adatot, de a jelenleginél több fiatalt szeretnénk a sorainkban tudni. Alapszervezetek vagy csoportok nincsenek, a Narancs Klub most van alakulóban. A szervezetet háromtagú választmány irányítja, amelynek élén az elnök áll. Irodánk a Rákóczi tér 6. szám földszintjén van, amelyben üzenetrögzítős telefon működik (telefonszámunk: 10-563) Itt tartunk minden csütörtök délután taggyűlést, melyen részt szoktak venni a Fidesz-frakció tagjai is.

A Fidesz tevékenységének egyik színtere az önkormányzati testület, amelyben öt képviselővel veszünk részt. A képviselők egyre jobban belejönnek a számukra új feladatot jelentő munkába, és igyekeznek képviselni választóik érdekeit. Kétéves munkánkhoz tartozott a Higany Fesztivál keretében rendezett koncertsorozat és a kárpótlási tanácsadás, amelyet dr. Szép József elismerésre méltó szorgalommal végzett.

A következő két évben szeretnénk a szervezetünket megerősíteni, szeretnénk a képviselői munkára alkalmas fiatalokat „felfedezni” és „kinevelni”. Az önkormányzatban szeretnénk jól helytállni a lakosság képviseltében, főleg a lakosság szociális helyzetének javítását tartjuk fontosnak. Vannak elképzeléseink a foglalkoztatás és a lakáshelyzet javítására is. Az elképzeléseket most formáljuk javaslattá, amelyet a közeljövőben kívánunk előterjeszteni a képviselő testületben.

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Kazincbarcikai Szervezetének helyzetéről – a párt ismert nehézségei miatt – legközelebbi számunk ad képet.

Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP)

Hegedűs Ferenc ügyvezető titkár:

A KDNP helyi szervezete 1989 novemberében alakult meg, azóta is működik. A szervezetet négytagú vezetőség irányítja. A taglétszámot tekintve nincs szégyenkeznivalónk más pártokhoz viszonyítva, de nem is vagyunk elégedettek. Országosan a megalakulástól ötszörösére növekedett a létszám, Kazincbarcikán a növekedés lassúbb. Az önkormányzat munkájában két képviselőnk vesz részt, akik igyekeznek jól képviselni a választókat, a város lakóit. Irodahelyiségünk nincs, a lakók (érdeklődők) az ügyvezető titkárt a Pollach Mihály út 31. III/2. szám alatti lakásán, vagy a 17-018-as telefonszámon kereshetik meg, főleg a délutáni és az esti órákban.

Jelentős eredményünk a szervezet létrehozása és a keresztény eszmék terjesztése, a párttal szimpatizálók számának növekedése. Ebben segítségünkre volt országos lapunk, a Hírlevél, amit a párt tagjai terjesztenek. Karácsony előtt részt vettünk a nehéz szociális helyzetben lévő családok megsegítésében. A következő időben tovább szeretnénk erősíteni a pártot, s úgy növelni a befolyását, hogy a választási eredményünk mind országosan, mind helyben megduplázódjék.

Magyar Demokrata Fórum (MDF)
Kazincbarcikai Szervezete

Beregszászi Ferenc elnök:
A szervezet városunkban 1988-ban alakult meg minimális létszámmal, s kezdte meg tevékenységét az akkori lehetőségek között. Azóta volt, aki távozott a tagok sorából. Nagyon sajnáljuk, de mindenki Józsi bácsija – legidősebb aktív tagunk – örökre elment, s a temetőben nyugszik.

A megalakulástól eltelt idő alatt az állomány növekedett, összetétele jelentősen megváltozott. Azóta a növekedési folyamat megállt. A szervezet élén háromfős elnökség áll. A párt irodája az ÁFÉSZ székházában található. A rendszeres nyitva tartás nem megoldott.

A parlamenti választásokat a körzetben megnyertük. Tóth István, a párt tagja lett a körzet országgyűlési képviselője, aki a Honvédelmi Bizottság munkájában vesz részt. Minden hónap első péntekjén 15-17 óráig tart fogadóórát a Rákóczi tér 4. szám alatti irodájában.

Az önkormányzati választások során a testületbe egy párttagunk jutott be, két képviselő a támogatásunkkal nyert mandátumot. Igyekeznek a város javát szolgálni, megfelelni a kor követelményeinek. A szervezet segíti munkájukat, de önállóságot hagy számukra a testületi döntéseknél. Szerepük nem jelentéktelen.

A szervezet az elmúlt időszakban tett, és igyekszik a jövőben is politikai tapasztalatokra szert tenni, s bizakodva tekint az 1994-es választások elé. Feladatunknak tekintjük a tisztességgel és becsülettel végzett politikai tevékenységet a város legtöbb lakójának a megelégedettségére, együtt bízva egy jobb jövőben, sorsunk jobbra fordulásában.

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)

Molnár Miklós, a Városi Koordinációs Bizottság elnöke:

Az 1989 őszén-telén újjáalakult MSZMP-nek Kazincbarcikán öt alapszervezetben 140, míg a városkörnyéken (Izsófalva, Múcsony, Rudolftelep, Sajókaza) négy alapszervezetben hatvan tagja van. Az alapszervezetek munkáját koordinációs bizottság segíti, amelynek tagjai az alapszervezeti titkárok, a két önkormányzati képviselő és a tagok által delegált három párttag. Párttagjaink között sok az idős, nyugdíjas, de van olyan alapszervezetünk, amelyben a tagoknak több mint a fele még aktív dolgozó. Tapasztalható szimpátia és érdeklődés a fiatalok körében is, de retorziótól tartva nem lépnek be a pártba.

Párthelyiségünk a Babits Mihály út 3. földszintjén van, amit minden kedden délután háromtól öt óráig bárki megkereshet.

Az elmúlt két évben fő tevékenységünk a párt újjászervezése és a választásokon való részvétel volt. Az országgyűlési választásokon helyileg több mint hét százalékos eredményt értünk el, az önkormányzati pedig két képviselőnk bejutott a testületbe. Ők – más baloldali képviselőkkel együtt – következetes szószólói a város lakói érdekeinek. Az elmúlt két évben igyekeztünk az emberek figyelmét felkelteni a párt politikája iránt, elsősorban sajtónk, a Szabadság újság révén, továbbá nagygyűléseinken és egy alkalommal a polgármesterrel tartott fórumon, amelyen a város lakóit foglalkoztató kérdéseket tettünk szóvá.

Keressük a kapcsolatot a városban a baloldali pártokkal és szervezetekkel. Azt tapasztaljuk, hogy ma már nagyobb az együttműködési készség, mint korábban volt.

A jövőben jobban szeretnénk élni a nyilvánosság lehetőségével politikánk megismertetése és ezzel befolyásunk növelése végett. Ezzel együtt feladatunknak tekintjük a párt szervezeti erősítését mind Kazincbarcikán, mind pedig a városkörnyéki községekben.

A Magyar Szocialista Párt Városi Szervezete

Dr. Király Bálint elnök:

Az MSZP Városi Szervezetének 110 tagja van. A párt szociáldemokrata jellegének megfelelően szervezetünk nem oszlik alapszervezetekre. A politikai munkát (a Rákóczi tér 4. szám alatt lévő 50 négyzetméteres irodából) 5 fős vezetőség irányítja. (Elnök: dr. Király Bálint, alelnökök: Farkas Balázs irodavezető, Ollári István, a szocialista frakció vezetője. Vezetőségi tagok: Lippai Erika és Hegedűs Dezső) A városi szervezet alapvető feladatának tekinti az országgyűlési képviselő-körzet szocialista szervezeteinek összefogását is. Tagjai vagyunk az önkéntes alapon szerveződött Megyei Szövetségi Tanácsnak, és delegáltunk van az Országos Választmányban.

Tevékenységünk tengelyében a lakosság gondjainak konstruktív megoldása, a város életét és jövőjét szolgáló kezdeményezések támogatása áll. Rendszeres lakossági fórumokat szervezünk, hogy az érdeklődők a térséget, városunkat érintő problémákra baloldali, szocialista megoldási alternatívákat kapjanak. Az aktuális problémákat rétegtalálkozókon vitatjuk meg (oktatási, koncepció, privatizáció, energiagazdálkodás, bányászat, stb.).

A megélhetési gondokon vásárok szervezésével próbálunk enyhíteni, rendszeresek az ingyenes jogi és más jellegű, pl. továbbtanulási tanácsadásaink.

Jó kapcsolatokra törekszünk a baloldali pártokkal és szervezetekkel, párbeszédet kívánunk folytatni a liberális pártokkal. Elvi alapon nyugvó konstruktív együttműködésre törekszünk a szakszervezetekkel. Segíteni kívánjuk az Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesületét, a Nyugdíjasok Egyesületét és a Munkásszövetséget.

Magyar Szociáldemokrata Párt

Pataki Sándor Pál, a Kazincbarcikai Szervezet ügyvezetője:

A történelmi szociáldemokrata párt Kazincbarcikán nem rendelkezik mély gyökerekkel. A rendszerváltozás eredményeként 1989 elején alakult közösséggé, alapszervezetté a 20-25 fős mozgalom. A helyi szervezet vezetőjévé a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Kitzinger Ferencet választotta meg a tagság.

1990-ben sem az országgyűlési, sem az önkormányzati választáson nem sikerült számottevő eredményt elérni. Ez, továbbá Kitzinger Ferenc halála és az országos vezetőségen belüli személyes torzsalkodás a szervezet megszűnését eredményezte. 1991 őszétől írható a pártmozgalom új története. Ekkor Baranovszky Ferenc és Pataki Sándor Pál vezetésével városunkban is újraindult a mozgalom szervezése. Sok szimpatizánsunk van, de a párttagságot is vállaló tagok még nincsenek. Irodahelyiségünk sincs. A párt iránt érdeklődők a 11-587-es számú telefonon a délutáni-esti órákban érhetik el szervezetünk vezetőjét.

Nemzeti Demokrata Szövetség (NDSZ)

Wesselényi Ottó ügyvezető:

A Nemzeti Demokrata Szövetséget 1991. május 17-én mintegy ötszáz taggal alakította meg Pozsgay Imre és Bíró Zoltán. A szövetség centrum jelleggel alakult, nem rétegeket és osztályokat, hanem a nemzetet tekinti érdekvédelmi céljának.

A helyi szervezet 1991. október 7-én alakult meg tíz taggal. Wesselényi Ottót ügyvezetőnek, Ádám Györgyöt pedig helyettesnek választotta meg. Tekintettel arra, hogy szövetségünk alulról építkező szervezet, a feladatunkat magunk határoztuk meg. Ennek lényege: a város lakossága érdekeinek a képviselete, s e célból a helyi politikában való részvétel. Kompromisszumot ajánlottunk fel minden pártnak és érdekvédelmi szervezetnek e kérdéskörben. Az érdekképviseletet tagozatok alakításával oldjuk meg. Jelenleg már működik a munkástagozatunk Gadnai Miklósné munkanélküli, és a vállalkozói tagozat Gáll János vezetésével. Tervezzük a taglétszám növelésével a női, ifjúsági és értelmiségi tagozat megalakítását. 1991. végéig taglétszámunkat megháromszoroztuk. Anyagiakkal nem rendelkezünk, jelenleg még tagdíjunk sincs. Helyi szervezetünknek nincsen irodája, levélcímünk az ügyvezető lakása: Szabó Lajos út 12. IV/1. telefon: 14-627. Kapcsolatot a tagsággal és a lakossággal minden hétfőn délután 5 és 7 óra között az Egressy Béni Művelődési Központ klubrendszerében tartunk.

Jelenlegi és távlati célunk: lehetőséget biztosítani a városlakóknak nagyon sok ember bevonásával a közös gondolkodásra. Ebben nemcsak a tagokra. hanem minden lakos segítségére, véleményére számítunk, minden erőszakmentes, alkotmányos megoldást támogatunk. A Nemzeti Demokrata Szövetség a mozgalmi jelleg fenntartása mellett átalakul és pártként indul a következő választáson. Meghirdetett és következetesen követett elveinek a végrehajtására a nemzet érdekében igényli a politikai hatalomban való részvételt.

Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)
Kazincbarcikai Szervezete

Ruskó László elnök:

Az SZDSZ-csoport egyke volt a városban elsőként megalakult ellenzéki szervezeteknek. A tagok száma jelenleg 58 fő.

A szervezet munkáját héttagú vezetőség irányítja Ruskó László elnökletével. Irodánk a Kikelet köz 1. szám alatt van, ahol minden kedden 18 órától tartunk taggyűlést, és ide várunk minden érdeklődőt.

Mind az országgyűlési, mind a helyi hatósági választási kampányban nagy ügybuzgalommal vettek részt a szervezet tagjai, de igen sok szimpatizáns is tevékenyen segítette munkánkat. A városi önkormányzati testületben öt képviselőnk van. Szervezetünk alapító tagja Gyenes Imre alpolgármester.

A választások óta eltelt időszakban eredményes karitatív tevékenységet fejtettünk ki. A kurdok és a jugoszláviai menekültek megsegítésére használtruha-, játék- és könyvvásárt rendeztünk. Ez az akció igen eredményes volt, a gyűjtést folytatjuk. Több alkalommal szerveztünk politikai gyűlést országosan ismert SZDSZ-vezetők részvételével. Az ilyen jellegű programokat szeretnénk rendszeressé tenni a jövőben, ezért liberális klubot szervezünk, ahová havonta hívunk meg neves személyiségeket. A liberális klub első vendége dr. Dornbach Alajos, az Országgyűlés alelnöke volt.

A következő választásokig szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni a szabadelvű eszméket.

Az SZDSZ a demokrácia elveit tiszteletben tartva politizál; 1994-ig nem akar kormányzó párt lenni, de határozott elképzelése van arról, hogy a választásokat megnyerve megoldást találjon a gazdasági helyzet javítására, a súlyos szociális gondok enyhítésére. 1994-ig fő célunk e program ismertetése a választópolgárokkal.

Hozzászólás

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..